Stemwijzer Politieke Partijen 2022

Op 14, 15 en 16 maart zijn de verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. Teneinde aan alle leden en belanghebbenden een goed beeld te geven van de standpunten van de deelnemende partijen mbt de Zuidelijke Rondweg, hebben we onderstaande brief en onze standpunten gedeeld met de politieke partijen en gevraagd naar de partij-standpunten. De reacties staan hieronder.


De volgende partijen hebben gereageerd met hun standpunt over de Zuidelijke Rondweg. Klik op het logo om de partijstandpunten te kunnen lezen.


De volgende partijen hebben (nog) geen reactie teruggestuurd op onze brief.


Van de overige partijen hebben wij geen lokale contactgegevens. Mocht u een reactie willen laten plaatsen op onderstaande brief, neem contact op met secretaris@vvzrbreda.nl


VVZRBREDA: SAMENWERKEN AAN EEN DUURZAME OPLOSSING VOOR DE ZUIDELIJKE RONDWEG

Breda, 23 februari 2022

Beste fractievoorzitter,

De vereniging VVZRBREDA strijdt al jaren voor haar leden voor de leefbaarheid en een duurzame oplossing van de Zuidelijke Rondweg in Breda (zie ook www.vvzrbreda.nl). Mobiliteit en leefbaarheid raakt alle inwoners van Breda.

Wat wij zien is een flinke ambitie van Breda:

25.000 nieuwe woningen, vele nieuwe bedrijventerreinen vol met dozen, 110.000 banen. Met deze investeringen stijgt de economische vitaliteit. Een ambitieus plan, een plan met lef, maar ook met druk op de stad, het verkeer en de leefbaarheid/klimaat. Daar wordt niet in geïnvesteerd. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor:

 1. Luchtkwaliteit (daalt)
 2. Geluidshinder (stijgt)
 3. Licht hinder (stijgt)
 4. Broeikaseffect (stijgt)

Deze keerzijde wordt inmiddels ook door Breda erkent. Voor deze effecten is een uitdagende (Omgevings)visie voor de Noordelijke Rondweg gepresenteerd. Kosten ruim € 600 miljoen (werkelijke kosten volgens ons ruim boven € 1 miljard). Ook is er voldoende aandacht voor de Oosterhoutseweg. Er is geen aandacht meer voor de Zuidelijke Rondweg. Wij staan niet meer op de agenda, zulks volstrekt ten onrechte.

Het is uitgesloten dat alleen met de Noordelijke Rondweg rekening wordt gehouden.

De Zuidelijke Rondweg, de andere verkeersader van Breda doorsnijdt de grote volkswijken midden in Breda. De Zuidelijke Rondweg is de dwarsdoorsnede van de Bredase kiezer. Direct, op minder dan 30mtr van de weg, wonen namelijk meer dan 500 inwoners/gezinnen en op een korte afstand duizenden Bredanaars. Het belang van leefbaarheid voor de bewoners van Breda (ook aan de Zuidelijke Rondweg) moet dan ook voorop staan in de beleidskeuzes in de politiek.

Mede door de acties van de VVZRBREDA hebben er in 2019 maatregelen plaatsgevonden ten behoeve van de doorstroming van de Zuidelijke Rondweg. Er is in totaal € 2.8 miljoen door de gemeente uitgegeven (2019) om de Zuidelijke rondweg toekomst bestendig te maken. Gezien de ambities met de Noordelijke Rondweg een schijntje, maar wij willen niet zuur overkomen als er cadeautjes worden uitgedeeld.

Het lijkt er op dat alle plannen die in 2017 – 2019 die door de VVZRBREDA zijn aangedragen nu bij de Noordelijke Rondweg in praktijk worden gebracht. Graag gedaan, maar nu dan ook de tweede verkeersader van Breda, de Zuidelijke Rondweg, aanpakken. De verhouding tussen maatregelen van € 1 miljard en € 2.8 miljoen is natuurlijk scheef, daar moet balans in worden gebracht. Niet in de laatste plaats omdat Antea in haar rapport aan Breda (2019) vanwege een verkeerstoename van 30% in 2030 adviseerde een tunnel te bouwen, vergelijkbaar met de Noordelijke Rondweg of anders over te gaan naar een 2×2-baans weg, een snelweg door de voortuinen van de bewoners. Dat zou het schrikbeeld / de geest uit de jaren 70 van de vorige eeuw zijn: De Kankerweg.

Schijnparticipatie en 2×2-baans weg is voor ons onbespreekbaar. Wij willen graag samenwerken aan een duurzame oplossing voor de Zuidelijke Rondweg.

De vereniging draagt de leefbaarheid uit in een aantal standpunten;

 1. Geen toename van het verkeer op de Zuidelijke Rondweg.

Gezien de ontwikkelingsvisie 2040 in Breda, wordt er beleid gecreëerd om Breda significant te laten groeien de komende 20 jaar. Veel van deze ontwikkeling vindt plaats in het centrum of zuidkant van Breda of langs de toevoerwegen. Ook wordt er ingezet op het verder autoluw maken van centrumgebied en ontlasten van de singels. De bewoners van de Zuidelijke Rondweg mogen hier niet de dupe van worden. Zonder maatregelen en beleid om de verkeersgroei tegen te gaan zal dit echter wel gebeuren.

Voorgestelde maatregelen

 • Inzetten van transferia aan de randen van de ZRW
 • Maatregelen gericht op bevordering fietsverkeer binnen Breda. Dit betekent vooral op meer plaatsen fietsers als hoofdgebruikers van de weg en inrichting weg.
 • Actiever (met concrete wijzigingen en maatregelen) inzetten op gebruik A58 als rondweg Breda. Dit houdt onder andere in verplichting tot routering vanaf Oostelijke kruispunten naar A27 en vanaf Westelijke kruispunten naar A58, met name herinrichting kruispunten Claudius Prinsenlaan en Princenhagelaan (te uitnodigend)
 • Betere doorstroming van verkeer o.a. door gebruik van technische mogelijkheden.
 • Integrale Verkeersafwikkelingsimpactanalyse op ontwikkelingsvisie 2040
 1. Verbod of terugdringen vrachtverkeer op het middengedeelte (tussen Claudius Prinsenlaan en Graaf Hendrik III laan

Vrachtverkeer op het middengedeelte is de grootste veroorzaker van overlast en aantasting van de leefbaarheid voor alle bewoners van de ZRW en ook alle Bredanaars. Vrachtverkeer is de grote veroorzaker van geluidsoverlast, trillingen, opstoppingen en onveilige situaties, om nog maar niet te spreken over het mogelijke gevaar van de ladingen in deze vrachtwagens door een dichtbevolkt woongebied. Zonder dit vrachtverkeer is de doorstroming op de Zuidelijke Rondweg veel beter, de geluidsoverlast significant minder en de veiligheid positief beïnvloed. Het (zware) vrachtverkeer via het middengedeelte is totaal onnodig. De gemeente spreekt van potentieel sluipverkeer, maar dit kan natuurlijk makkelijk worden tegengegaan door passende maatregelen.

Voorgesteld maatregelen

 • Verlagen doorgang tunnelgedeelte tot 3,80mtr stopt alle zwaar vrachtverkeer combinaties, of;
 • Algeheel vrachtverbod van Princenhagelaan tot aan A27, of;
 • Nachtelijk vrachtverbod (23:00 tot 7:00), of;
 • Vergroten en strenger te handhaven milieuzone Breda, inclusief wijken Breda en Zuidelijke Rondweg. De technische mogelijkheden zijn er.
 1. Terugdringen impact (in geluid, vervuiling en veiligheid) van de huidige verkeersstromen

Ook de huidige situatie vraagt om maatregelen, met name om snelheid, die alle impact negatief beïnvloedt. Om die motorrijder, die nog maar eens even lekker zijn gashendel opentrekt, omdat het zo lekker klinkt in de tunnel, of omdat het toch zo lekker uitnodigt om even snel op te trekken tot wel 75km/uur.

Voorgestelde maatregelen (naast verbod op vrachtverkeer)

 • Instellen van 50 km, of beter 30 km over de gehele lengte van de Zuidelijke Rondweg, in lijn met het beleid van Breda voor wijken en wijkontsluitingswegen, inclusief snelheidsreductiemaatregelen (bv versmallingen en verspringingen, geen drempels).
 • Herinrichting parallelwegen tot verder vergroening en realiseren geluidswerende maatregelen ingepast in deze vergroening.
 1. Alternatief plan: ondertunneling

Zoals hierboven reeds is aangegeven hebben wij reeds in 2019 een alternatief gepresenteerd tot ondertunneling van het gedeelte van Claudius Prinsenlaan tot voorbij Ruiterboslaan. In deze opzet komt een groot gebied vrij met grote mogelijkheden tot woningbouw, Poort van Breda bij Claudius Prinsenlaan, uitbreiding Zaartpark, fietsroutes, verbinding Noord-Zuid wijken etc…. De mogelijkheden zijn legio. 30% groei van verkeer in 2030 komt eraan. Laten we samenwerken en tijdig investeren in een duurzame oplossing voor de Zuidelijke Rondweg.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer aanstaande. Teneinde onze leden en alle geïnteresseerde kiezers rond de Zuidelijke Rondweg en de inwoners van Breda op een goede manier te informeren, zijn wij zeer geïnteresseerd in een genuanceerd beeld hoe de Bredase partijen denken over de Zuidelijke Rondweg nu en in de toekomst. Wij hebben de verkiezingsprogramma’s, die tot nu toe gepubliceerd zijn, gelezen en vinden onvoldoende duidelijkheid hierin. Overigens hebben sommige partijen wel een visie ten aanzien van de Zuidelijke Rondweg. Wij vernemen graag het partij-standpunt op onze standpunten, ook als die visie afwijkend is. Wij zullen voor 3 maart a.s. uw reactie integraal delen met de leden en via onze website, opdat u verzekerd bent, dat wij hier geen kleuring aan toevoegen. Als u niet reageert, dan zullen wij dat ook melden. Dan heeft uw partij klaarblijkelijk geen visie. Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Lawrence van Woensel

Voorzitter VVZRBREDA

E:         secretaris@VVZRBREDA.nl

W:       www.vvzrbreda.nl