Nieuwsbrief 9 oktober 2018

Naar aanleiding van onze inbreng in de beeldvormende sessies zijn er door de gemeenteraad twee moties aangenomen:

1. motie (3) D’66: Van A naar een beter Breda.
2. motie (6) VVD: Leefbaarheid Zuidelijke Rondweg

Op 12 juni 2018 heeft er een overleg met de gemeente plaatsgevonden. Het verslag van dit gesprek kunt u inzien (link pdf).

De vereniging heeft aangegeven dat naast een duurzame oplossing voor de voormalige zuidelijke rondweg “quick wins kunnen worden behaald op:

1. verbod vrachtverkeer.
2. slimmere doorstroming.
3. handhaving
4. kwaliteit asfalt
5. mogelijkheden om transitieverkeer te voorkomen

Voormelde zaken zouden op korte termijn kunnen worden gerealiseerd om zodoende de leefbaarheid voor de bewoners van Breda te verbeteren.

Verkeerskundig onderzoek.
Aangezien B&W de voorgenomen plannen voornamelijk hebben gebaseerd op aannames en modellen hebben wij benadrukt dat van belang is om een verkeerskundig onderzoek te laten plaatsvinden waarbij onder andere onderzoek wordt gedaan naar het huidige (vracht) verkeer en transitie en bestemmingsverkeer. Van 4 juni 2018 tot 18 juni 2018 heeft er een verkeersstromenonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek maakt deel uit van een aanvullend verkeersonderzoek om de doorstroming op de zuidelijke rondweg te verbeteren. De verzamelde data helpen om te bepalen welke maatregelen op de zuidelijke rondweg het meest effectief zijn om de doorstroming te verbeteren en de knelpunten aan te pakken. Ondertussen is het opheffen van de invoegstrook voorbij het kruispunt met de Baronielaan richting A 16 gerealiseerd. Inmiddels is de data van het verkeersonderzoek geanalyseerd en de vereniging krijgt op korte termijn een presentatie van de uitkomst hiervan en dan zal tevens de mogelijkheid van acties op korte termijn (quick wins) worden besproken.

Met de data van het onderzoek krijgt een onderzoeksbureau (na aanbesteding) van de gemeente de opdracht om onder andere onderzoek te doen naar een duurzame oplossing voor de voormalige zuidelijke rondweg.

Slimmere doorstroming.
Door de gemeente is aangegeven dat door de lussen in het wegdek verkeersdrukte beter kan worden gecontroleerd en bij drukte het verkeer beter zal worden gereguleerd. Dat zal gebeuren doordat de verkeerslichten vanaf de snelwegen langer op rood blijven staan om zodoende het verkeer beter te laten doorstromen.

Handhaving.
De handhaving is ge├»ntensiveerd vanaf de Baronielaan tot een de A 16. De gemeente en B&W zijn met Justitie in gesprek om ook flitscamera’s te laten plaatsen aan beide zijden van de tunnel.

Kwaliteit asfalt.
De kwaliteit en daarmee ook de geluidswerende laag is in een slechte staat. Het asfalt zou in 2022 worden vernieuwd, maar de gemeente heeft toegezegd dat de vernieuwing van het asfalt naar voren wordt gehaald en eerder zal plaatsvinden.

Beroepsprocedure rechtbank.
B&W heeft de zienswijze van de vereniging en andere belanghebbenden ongegrond verklaard. De zienswijze kan worden nagelezen [link]. De beslissing van de gemeente kan worden nagelezen [link]. Aangezien B&W voor de voorgenomen aanpassingen van de voormalige zuidelijke rondweg geen vergunning nodig heeft is een beroepschrift bij de rechtbank ingediend tegen de verbreding bij de Fatimastraat (waar de gemeente wel een vergunning voor nodig heeft). Dit beroepschrift kunt u nalezen [link]. De mondelinge behandeling van het beroepschrift zal medio december 2018 bij de rechtbank Oost-Brabant plaatsvinden.

Onder andere de navolgende acties zijn in voorbereiding:

1. onderzoek naar meting fijnstof/stikstofdioxine/geluid
2. aanschrijven bedrijven op de bedrijvenparken om te bevestigen dat de voormalige zuidelijke rondweg niet wordt gebruikt voor transitieverkeer
3. onderzoek naar financiering en realisatie van een duurzame oplossing voor de voormalige zuidelijke rondweg.

Meer informatie over de ontwikkelingen van de voormalige zuidelijke rondweg kunt u nalezen op de website van de gemeente Breda: https://www.breda.nl/zuidelijke-rondweg.