Nieuwsbrief 16 oktober 2021

Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkelingen en activiteiten van het bestuur. Tijdens de ledenvergadering van 16 december 2021 is Edwin van Klijsen benoemd tot secretaris van de vereniging. Wij heten Edwin van harte welkom in het bestuur en zijn verheugd dat hij deze functie voor de vereniging in wil vullen.

Leefbaarheid/ geluid (geluidspanelen).

In de afgelopen periode is er regelmatig contact geweest met de gemeente over de toegezegde maatregelen aan de voormalige zuidelijke rondweg. Na meer dan 2 jaar zijn de maatregelen nog steeds niet volledig uitgevoerd. De maatregelen zouden (deels) in combinatie met de aanpak/herinrichting van het Oranjeplein worden uitgevoerd om op kosten te kunnen besparen. De aanpak in combinatie met het Oranjeplein levert volgens de gemeente technische en financiële uitdagingen op. De financiële uitdaging herkennen wij al vereniging niet. De gemeenteraad heeft EUR 900.000,00 gereserveerd voor maatregelen om de leefbaarheid en dan met name het geluid aan de voormalige zuidelijke rondweg te verbeteren. Ook de maatregelen die zouden worden genomen zijn indertijd vastgesteld. Inmiddels is door de gemeente bevestigd dat er geluidpanelen langs een gedeelte van de voormalige zuidelijke rondweg worden aangebracht. De geluidsreductie zou 3 tot 4 dba bedragen. De verwachting is dat er in november 2021 met de werkzaamheden wordt aangevangen en de werkzaamheden voor het einde van het jaar zijn afgerond. Dit geldt alleen voor het gedeelte langs de parallelweg waar de hagen staan. De groenvoorziening zal worden aangepast, zodat de panelen niet zichtbaar zijn. De geluidsschermen langs de tunnelbak worden geplaatst met de reconstructie van het Oranjeplein in 2022.

Tunnel.

Voor de Tunnel is de gemeente in gesprek met Avans Hogeschool voor het digitaliseren van de tunnel. Belangrijk uitgangspunt is ‘stad in een groen park’. Door ons is aangegeven dat leefbaarheid en geluidsreductie belangrijker is dan een groene tunnel voor degenen die gebruik maken van de weg.

In het laatste gesprek met de gemeente is er gesproken over de hoeveelheid sluipverkeer van vrachtwagens die bij werkzaamheden op de snelwegen rond Breda (en dan met name ’s nachts) de voormalige zuidelijke rondweg als omleidingsroute gebruiken. Dit verkeer is aanzienlijk toegenomen en leidt tot veel overlast. De vrachtwagens denderen met veel te hoge snelheden over de voormalige zuidelijke rondweg. Lawrence heeft in het gesprek met de gemeente aangegeven dat dit onacceptabel is. We maken ons ernstig zorgen, omdat er voor een lange periode werkzaamheden plaats zullen vinden aan de A16 en de noordelijke rondweg. De gemeente heeft toegezegd om met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan om dit in de toekomst te voorkomen. Men heeft de volgende mogelijke maatregelen in gedachten. Het plaatsen van extra wegkarren, aanpassingen aan verkeerslichten, extra verkeersregelaars en het afsluiten van op/afritten zodat het verkeer niet op de voormalige zuidelijke rondweg kan komen. We blijven dit punt aandachtig volgen en laten het aan jullie weten als er meer over te melden is.

De gemeente is voorts bezig met het aanleggen van een fietspad langs de voormalige zuidelijke rondweg en het kruispunt aan de Graaf Hendrik III laan / Graaf Engelbertlaan wordt aangepakt. Daarnaast worden meteen snelheid verminderende maatregelen doorgevoerd. Ook zal een aardenwal met schanskorf worden geplaatst (Mozartlaan). Deze werkzaamheden zullen mogelijk in maart/ april 2022 plaatsvinden.

De gemeente heeft de statistieken over het verkeer op de voormalige zuidelijke rondweg over 2020 met de vereniging gedeeld. Zoals, inmiddels gebruikelijk, zijn we het niet eens met de conclusies die de gemeente trekt. De gemeente onderkent dat het door COVID-19 een bijzonder jaar is en erkent ook dat er daardoor minder verkeer was. De gemeente spreekt van een daling van 19%, maar verzuimd erbij te vermelden op welke punten er is gemeten en voor het gemaakt vergeet men te melden dat het vrachtverkeer maar met 7% is gedaald. Het vrachtverkeer is de grootste bron van overlast en daar is de afname aanzienlijk lager.

Naast de gesprekken met de gemeente heeft de vereniging ook gereageerd op omgevingsvisie 2040. In dit visiedocument wordt een richting uitgestippeld voor Breda op de lange termijn. Helaas is er geen enkele visie op de voormalige zuidelijke rondweg. De gemeente is inmiddels veel meer gefocusseerd op de noordelijke rondweg. Naast een reactie naar de gemeente hebben we ook met BN DeStem gesproken en hebben aandacht in de krant gekregen. Zie het artikel in de krant (https://www.bndestem.nl/breda/pendelend-vrachtverkeer-onder-vuur-zuidelijke-rondweg-dreigt-afvoerputje-van-breda-te-worden~aab0d2b0/). Dit doen we in de hoop dat de gemeenteraad tot een evenwichtige visie komt waar ook aandacht is voor de problematiek aan de voormalige zuidelijke rondweg.

Op 23 april jl. heeft Lawrence ingesproken in de gemeenteraad en gepleit voor een evenwichtige visie, waar niet de economische groei de boventoon voert maar klimaat en leefbaarheid van het grootste belang zijn. Na de inspraak heeft het bestuur aan een formele reactie op de omgevingsvisie gewerkt. Deze zienswijze hebben we als vereniging ingediend. Hierin geven we een reactie in lijn met hetgeen tijdens de gemeenteraad door Lawrence is gezegd. De zienswijze is te vinden op de website van de vereniging (https://vvzrbreda.nl).

Op 20 september 2021 heeft Lawrence opnieuw ingesproken in de gemeenteraad en aandacht gevraagd voor de voormalige zuidelijke rondweg. Op basis van het Antea rapport zal in 2030 een verkeerstoename van 30% worden gerealiseerd. Nu er geen visie voor 2030 ligt om deze problematiek op te pakken komt een 2×2 rijbaan als oplossing weer bovendrijven. Wij hebben altijd aangegeven dat er nooit meer een 2×2 rijbaan mag komen. Helaas wil de wethouder dit niet onderschrijven. De door Lawrence uitgesproken tekst is terug te vinden op de website van de vereniging (link naar uitgesproken tekst).

Daarnaast zijn we blij dat de gemeenteraad besloten heeft om de versnelde aanpak van nieuwe bedrijventerreinen Bavel-Zuid en Ritmeesterpak II heeft gestaakt. Het is goed te beseffen dat dit nog niet direct het einde is van de eventuele ontwikkeling van bedrijventerreinen op die locaties, maar er wordt nu in ieder geval niet versneld. Het wordt er dus niet zomaar even snel doorgedrukt. We blijven deze ontwikkelingen goed in de gaten houden.

Nog steeds zijn we op zoek naar actieve leden die samen met het bestuur taken op willen pakken. We zullen op korte termijn gaan flyeren in de wijken grenzende aan de voormalige zuidelijke rondweg. Word lid en hulp is zeer welkom!