Nieuwsbrief 8 september 2019

Feestelijke opening Voormalige Zuidelijke Rondweg

Enkele weken geleden is de voormalige zuidelijke rondweg feestelijk heropend. We hebben als vereniging duidelijk gemaakt met een spandoek dat wij nog steeds naar een betere leefbaarheid streven. Via de pers hebben we de gemeente laten weten dat we niet blij zijn met de feestelijkheden, omdat dat geen enkel recht doet aan de beleving van de omwonenden. Helaas moeten we constateren dat tot op heden de verbredingen niet veel zin hebben gehad. De doorstroming lijkt niet verbeterd, alleen staan de wachtende auto’s niet meer allemaal achter elkaar maar naast elkaar. Op de vragen die we daarover hebben gesteld aan de gemeente is de reactie gekomen dat men momenteel nog bezig is met het afstellen van de verkeerslichten.

Geluidsoverlast dilatatievoegen

Het is menigeen al opgevallen dat sinds de vervanging van het wegdek er op de weggedeeltes voor de tunnel meer geluid wordt geproduceerd dan voorheen. Dit extra geluid wordt veroorzaakt door de zogenaamde dilatatievoegen. De vereniging heeft, net als een aantal bewoners, hierover een klacht ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft toegezegd geluidsmetingen uit te gaan voeren en er daarna op terug te komen. We houden een vinger aan de pols. Heeft u ook last van dit nieuwe geluid, stuurt u dan ook een email aan de heer G. Zwama (g.zwama@breda.nl) <update 19 oktober 2019> R. Goossens (rj.goossens@breda.nl) om een formele klacht neer te leggen.

Cruciale periode breekt aan

De aankomende periode zal cruciaal zijn voor de ontwikkelingen rondom de voormalige zuidelijke rondweg. Twee belangrijke stukken zullen zeer waarschijnlijk in de komende periode worden opgeleverd. De Antea Group zal de rapportage met adviezen voor verbetering van de leefbaarheid op 10 september a.s. opleveren. Het CDA heeft middels een bespreeknotitie gevraagd om deze rapportage in de gemeenteraad te bespreken en daarbij de VVZR Breda uit te nodigen aanwezig te zijn en mondeling te reageren. Wij roepen onze leden op om daar wederom massaal bij aanwezig te zijn. De aanwezigheid maakt indruk op de raadsleden en het bestuur is ervan overtuigd dat dit de discussie positief beïnvloed.

B&W zijn momenteel bezig met de structuurvisie mobiliteit 2030. Zij zijn voornemens dit document na 10 september aan de gemeenteraad aan te bieden. Dit document is van groot belang, omdat daarin de keuzes op hoofdlijnen voor de aankomende 10 jaar worden beschreven. Hierin zal dus staan wat de visie van B&W op het gebruik van de voormalige zuidelijke rondweg is.  Als vereniging zullen we ook met een reactie op de structuurvisie komen. Als de structuurvisie in de gemeenteraad wordt behandeld, dan willen we daar wederom massaal aanwezig zijn om te benadrukken dat er ook rekening moet worden gehouden met de gezondheid en leefbaarheid voor de eigen inwoners.

Via email zullen we de vergaderdata verspreiden op het moment dat deze bekend zijn.

Oproep

Momenteel worden de activiteiten van de vereniging door een kleine groep bewoners uitgevoerd. Deze basis is te smal om met de vereniging continue impact te maken. Daarom doen we hier de oproep aan de leden om een actieve bijdrage aan de vereniging te leveren. Meld u aan bij het bestuur via een antwoord op deze email. 

VVZRBREDA.NL