Nieuwsbrief 29 november 2018

Nieuwsbrief 29 november 2018

In de afgelopen periode is er door het bestuur en leden van de vereniging weer veel gedaan om tot oplossingen te komen voor de problematiek van de doorstroming op de voormalige zuidelijke rondweg.

Antwoord op moties gemeenteraad

Wethouder B. Adank heeft een brief aan de gemeenteraad vaan Breda gestuurd als antwoord op de moties die eind vorig jaar door de gemeenteraad zijn aangenomen. De resultaten van het verkeersonderzoek zijn in die brief opgenomen. Wij zijn overvallen door deze brief, ondanks de toezegging dat we als vereniging tijdig geïnformeerd zouden worden over de resultaten van het verkeersonderzoek. Je zou verwachten dat de wethouder inmiddels wel begrijpt dat we als bewoners in de omgeving van de voormalige zuidelijke rondweg een partij zijn om rekening mee te houden. We zijn het niet eens met de interpretatie van de cijfers uit dit onderzoek. Enkele leden van de vereniging hebben de cijfers in detail bestudeerd en komen tot een andere interpretatie. Op de dag van de raadsvergadering waarin de wethouder zijn brief aan de gemeenteraad aanbiedt hebben we een email gestuurd aan de raadsfracties om hen te informeren dat de interpretatie van de cijfers onjuist is. Tevens hebben we contact gezocht met BN DeStem die hierover heeft gepubliceerd.

Verkeersonderzoek en geluidsbelasting

Vervolgens hebben we uit diezelfde brief van de wethouder moeten concluderen dat er met de cijfers ten aanzien van de geluidbelasting ook gegoocheld is. Op basis van de aantallen verkeersbewegingen uit het verkeersonderzoek is de geluidsbelasting bepaald. Om die geluidsbelasting te bepalen zijn de gegevens ingevoerd in een model. De uitkomsten uit dat model geven het beeld dat de geluidsbelasting binnen de norm van de gemeente valt. Maar de parameters die in het model zijn ingevuld kloppen niet met de werkelijkheid, daarom klopt de uitkomst dus ook niet met de werkelijkheid. We zijn al enige tijd bezig om de gemeente te bewegen daadwerkelijk te meten in plaats van het gebruik van modellen. Dit geldt ook voor de uitstoot van fijnstof, o.a. roet van dieselauto’s, stikstof oxiden en zwaveldioxide.

Contact met het ambtelijk apparaat

Bijna wekelijks is er via email contact met ambtenaren om additionele informatie te verkrijgen met betrekking tot de ontwikkeling van plannen voor deze weg. Vast punt in die emails is inmiddels de vraag om bevestiging op schrift van de uitspraak die de wethouder vorig jaar tijdens de beeldvormende sessies deed; hij heeft indertijd aangegeven dat de weg nooit meer 2×2 rijstroken zal worden. Dit in tegenstelling tot uitspraken van zijn ambtenaren die in een bespreking hebben aangegeven dat 2×2 rijstroken zeker een optie is. Tot op heden weigert men de uitspraak te bevestigen. Wat ons betreft is dat een teken aan de wand!

Visieontwikkeling

De gemeente heeft de Antea Groep gevraagd om een visie te ontwikkelen op de voormalige zuidelijke rondweg. Antea heeft via de vereniging gevraagd om met bewoners in contact te komen om de visie van de buurt mee te nemen in hun onderzoek. Op maandagochtend 12 november tussen 08:00 en 10:00 zijn twee adviseurs van Antea op het Oranjeplein met een delegatie in gesprek gegaan. Daarbij hebben we onze standpunten duidelijk gemaakt. Geen vrachtwagens op deze weg, geen transitieverkeer (verkeer van de A16 en de daar gelegen industrieterreinen naar de A27 en de daar gelegen industrieterreinen vice versa over deze weg). Wij willen dat deze weg vrij is van vrachtverkeer en alleen gebruikt wordt door Bredanaars om zich binnen de stad te verplaatsen.  

Beroepsschrift

Dinsdag 11 december is in Den Bosch de rechtszaak waarin het beroepsschrift dat de vereniging samen met enkele omwonenden heeft ingediend wordt behandeld. 

Verbetering asfalt

Na herhaaldelijk aandringen heeft de gemeente bevestigd dat bij onderhoudswerkzaamheden het verkeerde asfalt is gebruikt. Hierdoor is de geluidsbelasting van deze weg groter dan nodig. We zijn erin geslaagd om de gemeente te overtuigen dat het zogenaamde fluisterasfalt hier moet worden gebruikt, zoals in het verleden met de omwonenden is afgesproken. In eerste instantie wilde de gemeente pas in 2022 het asfalt vervangen, maar na onze interventie is besloten om al in 2020 over te gaan tot vervanging.