Nieuwsbrief 13 augustus 2019

ALV

De ALV van de vereniging werd op 2 juli jl. gehouden. Het bestuur heeft zich tijdens de vergadering aan de aanwezige leden voorgesteld en het beleid en de concrete acties toegelicht. Daarnaast is verantwoording afgelegd over het financieel beheer en het gevoerde beleid/acties. Het verslag van de ALV is op de website van de vereniging gepubliceerd.

Vervolg burgersessie

Caspar Rutten is gemeenteraadslid voor het CDA in Breda. Hij heeft meerdere keren blijk gegeven van zijn betrokkenheid bij de bewoners van de Voormalige Zuidelijke Rondweg en het streven naar het duurzaam verbeteren van de leefbaarheid nabij deze weg. Na de petitie en het burgerinitiatief in de gemeenteraad van 23 mei jl. heeft hij ervoor geijverd om nog voor het zomerreces een inhoudelijke bespreking in de gemeenteraad voor elkaar te krijgen. Onderstaande tekst is afkomstig uit een e-mail van hem en die willen wij graag met u delen.

Citaat Caspar Rutten (CDA)

Langs deze weg wil ik jullie op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen rondom de (voortgezette) behandeling van jullie burgersessie over de (voormalige) Zuidelijke Rondweg.

Zoals ik al tijdens (het eerste deel van) de sessie, de zogeheten beeldvormende sessie,  heb aangegeven wilde het CDA graag een oordeel geven over de kwestie die jullie hebben aangekaart. Tijdens de Agendacommisie die na de beeldvormende sessie heeft plaatsgevonden heb ik daarvoor ook gepleit. In die vergadering van de Agendacommissie is besloten “een belrondje” langs alle fracties te maken om te vragen wat zij zouden willen. Toen ik in de volgende reguliere agendacommissie naar de uitkomst van dat belrondje informeerde bleek het niet te zijn gehouden. Vervolgens werd het voorstel nogmaals in stemming gebracht. Een ruime meerderheid (alle overige aanwezige leden van de Agendacommissie, behalve ik) besloot dat de burgersessie geen vervolg diende te krijgen.

De enige mogelijkheid die mij restte om het concept Antea-rapport ter bespreking in de raad te krijgen, was het indienen van een bespreeknotitie. Die heb ik snel opgesteld (zie bijlage) zodat deze bij de volgende agendacommissie meegenomen kon worden. Dat is gebeurd maar agendering in de raad was toen echter niet mogelijk vanwege de overvolle agenda.

Toen bij een volgende reguliere agendacommissievergadering besloten werd een extra raadsvergadering in te plannen, heb ik voorgesteld om tijdens die extra vergadering mijn bespreeknotitie en het Antea-rapport ook ter bespreking op de agenda te zetten. Tot mijn spijt was echter (wederom) een ruime meerderheid van de agendacommissie tegen het voorstel.

Dat betekent dat het concept Antea rapport voor het reces niet meer in de raad besproken zal worden. Wat er na het reces gaat gebeuren is onduidelijk. Ik heb gevraagd het rapport nog niet definitief te maken totdat mijn bespreeknotitie door de raad met omwonenden (met jullie dus) is besproken en wij als raad ons oordeel daarover gegeven kunnen hebben. De wethouder heeft daarop kenbaar gemaakt dat hij dat niet heeft toegezegd.

Ik zal me er voor in blijven zetten dat de raad zich na het reces met jullie in een beeldvormende sessie een beeld kan vormen van het Antea-rapport en daarover haar oordeel uit kan spreken. Zodra ik relevant nieuws ontvang, zal ik jullie daarover uiteraard informeren.

Helaas kan ik jullie niet anders berichten”.

  

Einde citaat

Het burgerinitiatief was mogelijk door het indienen van een petitie die door 742 bewoners (en gezinnen) is ondertekend. Met deze petitie werd nogmaals aangegeven wat ons doel is:

  • Geen vrachtverkeer!
  • Geen (verdere) verbreding naar 4-baans weg
  • Actueel en goed onderzoek naar fijnstof en geluid.

Door B&W en de gemeenteraad is (nog) geen opvolging te geven aan de petitie en het burgerinitiatief en wij zijn tot op heden niet in de gelegenheid gesteld om met hen in gesprek te gaan over het Antea rapport waardoor wederom bevestigd dat de bewoners van Breda niet worden gehoord en niet serieus worden genomen. “Breda breng(t) het samen”, maar de wethouder handelt volledig alleen.

Feestelijke opening Voormalige Zuidelijke Rondweg

Deze week is het ‘Breda bericht’ met de titel ‘Zuidelijke rondweg 18 augustus feestelijk in gebruik’  verspreid. De werkzaamheden om de weg op een aantal punten met nog meer asfalt te verbreden zijn afgerond. Wethouder Boaz Adank ziet dit als een feestje. Wij vinden de manier waarop dit gebracht wordt getuigen van weinig empathie maar vooral van minachting jegens de omwonenden. Adank gaat hier volledig voorbij aan het feit dat de VVZRBREDA heeft bepleit dat verbreding van de weg geen oplossing is en dat verbreding juist nog meer verkeer zal opleveren, terwijl  de omwonenden snakken naar een leefbare omgeving. Wederom negeert hij de belangen van de omwonenden en houdt een feestje om te vieren dat de verbreding heeft plaatsgevonden. Wat de VVZRBREDA betreft is er geen reden tot feest. Meer asfalt levert meer verkeer op en dat gaat ten koste van de leefbaarheid. De VVZRBREDA vraagt al ruim twee jaar aandacht voor de leefbaarheid, maar wij worden niet gehoord. Wij hopen dat iedereen zich realiseert dat de Fun er snel vanaf gaat als de Voormalige Zuidelijke rondweg vol met vrachtverkeer staat. Deze week bezinnen we ons op mogelijke acties. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat het natuurlijk een bijzonder moment is dat de weg volledig is afgesloten en de gelegenheid geeft om daar te wandelen en te spelen.

Het volgende persbericht zullen wij deze week verspreiden.

Persbericht van de VVZRBREDA d.d. 13 augustus 2019

Minachting voor de bewoners van Breda

Wethouder Boaz Adank gaat in de berichtgeving over de feestelijke ingebruikname van de voormalige zuidelijke rondweg op 18 augustus 2019 volledig voorbij aan het feit dat de omwonenden fel tegen verbreding zijn en viert feest nu de verbreding heeft plaatsgevonden. Dat getuigt van weinig empathie en de bewoners voelen zich (weer) niet gehoord en niet serieus genomen.

Al meer dan twee jaar zet de Vereniging Voormalige Zuidelijke Rondweg zich in om de leefbaarheid rondom de voormalige zuidelijke rondweg te verbeteren. Wethouder Boaz Adank lijkt echter lak te hebben aan leefbaarheid. Hij kiest telkenmale voor het economisch perspectief.

Daarbij neemt hij  de bewoners niet serieus. Het burgerinitiatief van 23 mei jl., dat tot stand kwam doordat 742 gezinnen een daartoe opgestelde petitie tekenden, leidde kortstondig tot aandacht in de media. De Bredase politiek is echter niet van plan om hier een vervolg aan te geven. Dit is vreemd omdat dit soort onderwerpen na beeldvormende sessie in de gemeenteraad meestal worden gevolgd door oordeelsvormende sessie zodat de raadsleden zich kunnen uitspreken over hetgeen door de burgers naar voren is gebracht. Het Antea rapport (waar toch al weinig visie, ambitie en lef uit naar voren komt) is nog niet besproken met vertegenwoordigers van de vereniging en ook niet ingebracht bij de raad.
En nu worden omwonenden geconfronteerd met een Breda Bericht waarin de verbreding  van de voormalige zuidelijke rondweg -waar zij fel tegen zijn – feestelijk in gebruik te nemen. Dit is minachting van de bewoners van Breda. “Breda brengt het samen”, maar alleen als dat zo uitkomt.

Wat de VVZRBREDA betreft is er geen reden tot feest. Meer asfalt levert meer verkeer op en gaat ten koste van de leefbaarheid. Wij hopen dat iedereen zich realiseert dat de Fun er snel van afgaat als de Voormalige Zuidelijke rondweg vol staat met vrachtverkeer.

Ook nu de verbredingen een feit zijn, zal de vereniging niet opgeven en doorgaan met actievoeren totdat de gemeentepolitiek oog krijgt voor de leefbaarheid / gezondheid van haar burgers.

VVZRBREDA.NL