Nieuwsbrief (voormalige) zuidelijke rondweg

Wij als bewoners hebben genoeg van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide, geluid en toenemend verkeer in een dichtbevolkte woonwijk waar veel gezinnen met kinderen wonen. Daarom is besloten de handen ineen te slaan en constructief te zoeken naar structurele en duurzame oplossingen.

Om dit te bereiken is de vereniging (voormalige) Zuidelijke Rondweg Breda opgericht. Strijdbaar, maar voor nu gericht op een constructieve samenwerking kunnen alle belanghebbenden zich nu aansluiten.

Breda verdient immers een echte oplossing!

TERUGBLIK

Nog voor de formele oprichting een feit was zijn goede stappen gezet die de kans hierop ook groter maken. Vanaf juli 2017 wordt –op ambtelijk niveau- het gesprek gevoerd met de gemeente, zijn eindeloze sessies bij de gemeenteraad geweest en diverse bezwaarschriften ingediend. Er is een facebook pagina aangemaakt (Zuidelijke Rondweg) en er is een posteractie geweest. Doorlopend is zoveel mogelijk media aandacht gevraagd.
Zoals iedereen heeft kunnen lezen in BNdeStem, BredaVandaag en facebook heeft dit inmiddels een paar successen opgeleverd .

 • Bestuurlijke toezegging door wethouder B. Adank dat er onderzoek zal plaatsvinden naar alternatieven.
 • Toezegging vanuit de gemeente dat er – ook voor de (voormalige) ZRW een verkeersonderzoek komt naar bestemmingsverkeer en transitieverkeer.
 • Door de lobby en pleidooien tijdens de beeldvormende sessies is het ook gelukt om aandacht te krijgen hetgeen heeft geresulteerd in diverse moties in de gemeenteraad en een aangenomen motie van D’66 gericht op het uitstellen van enkele plannen en opdracht aan B&W om met duurzame oplossingen te komen, waarbij rekening wordt gehouden met de bewoners van Breda.

OPRICHTING BELANGENVERENIGING

Om als collectief aan te blijven dringen om op basis van actuele informatie en innovatieve mogelijkheden te bezien welke duurzame, structurele, veilige en gezonde(re) oplossingsmogelijkheden er zijn om de mobiliteit in Breda te ondersteunen is inmiddels de belangenvereniging (voormalige) zuidelijke rondweg opgericht.

De vereniging heeft zich een aantal doelen gesteld.

Op korte termijn gaat dit om:

 1. Het verbieden van (transitie)vrachtverkeer;
 2. Handhaving snelheid;
 3. “slimmere” doorstromingsmogelijkheden voor het verkeer.

Op de lange termijn

 • Actueel, transparant en objectief onderzoek naar de feiten
  (bestemmingsverkeer, sluiproutes, invloed van gemaakte en te maken keuzes (bijv. Breepark), effecten verbreding  A58, toename (economisch) vrachtverkeer, gevolgen gezondheid/ luchtkwaliteit, geluid ect).
 • Onderzoek naar mogelijke (innovatieve) alternatieven om de mobiliteit te vergroten

Het huidige bestuur bestaat uit

 • Lawrence van Woensel (voorzitter)
 • Marco van Grootel (penningmeester)
 • Bernard Sterk (secretaris)

VERVOLGSTAPPEN
Uiteraard worden de huidig ingezette acties verder doorgezet. Hierbij kunt u denken aan:

 • Een gesprek met wethouder B. Adank (mobiliteit) met betrekking tot de korte en lange termijn doelstellingen
 • Bezien mogelijkheden om afgewezen bezwaren voor de voorzieningen rechter te brengen en heroverweging te vragen van de gemeente Breda

Nu is het belangrijk de vereniging verder invulling te geven. Hoe meer leden we hebben, hoe krachtiger de vuist is die we maken.

De spelregels

 • Via het inschrijfformulier kunt u zichzelf inschreven bij onze vereniging.
 • Iedereen van minimaal 18 jaar mag/kan lid worden. (concreet: op 1 adres kan dus meer dan 1 persoon lid zijn)
 • De contributie is € 20,- per woonadres per jaar. Deze financiële bijdrage wordt uiteraard alleen gebruikt voor de noodzakelijke kosten van de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de vereniging te bereiken.
 • Zodra alle inschrijvingen zijn verwerkt wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd.
  Bij de uitnodiging voor deze algemene ledenvergadering zullen de statuten zoals bij de notaris bij de oprichting zijn opgesteld worden bijgevoegd.

Wij hopen dat zoveel mogelijk bewoners, omwonenden en belanghebbenden de moeite willen nemen om lid te worden.

Hartelijke groet,

De belangenvereniging (voormalige) Zuidelijke Rondweg.

zuidelijkerondweg@gmail.com