Nieuwsbrief 7 september 2020

Samen naar een duurzame oplossing voor de voormalige zuidelijke rondweg

Reactie op de concept mobiliteitsvisie

Uit de inleiding: ‘Onze ambitie ligt er al: Breda gaat voor een groene, gastvrije en grenzeloze stad.’ Een mooie klinkende ambitie. Wat er in de ambitie ontbreekt is aandacht voor de bewoners van onze stad, een probleem dat zich al decennia lang manifesteert. Er worden plannen visies opgesteld plannen gemaakt en de bewoners moeten lijdzaam toezien hoe hun leefomgeving wordt aangetast. Er wordt gesproken over betrokkenheid van burgers, maar keer op keer blijkt dat maar een loze belofte. Getuige de vele projecten die door de gemeente worden doorgedrukt; recent nog het vergunningenstelsel voor parkeren in Zandberg (het merendeel van de bewoners is tegen, maar het komt er toch) en de aanpak van de voormalige zuidelijke rondweg (gesprekken met bewoners, maar de punten die voor de bewoners echt belangrijk zijn worden niet gerealiseerd i.c. verbod op vrachtverkeer).

Net voor de zomer heeft de gemeente Breda de concept mobiliteitsvisie gepresenteerd en de bewoners gevraagd om hier op te reageren. Als Vereniging Voormalige Zuidelijke Rondweg vertegenwoordigen wij meer dan 70 gezinnen die in de nabijheid van deze verkeersader wonen. Wij willen graag gebruik maken van de geboden mogelijkheid tot inspraak en dit in een gemeenteraadsvergadering indeling toelichten.

In de inleiding spreekt wethouder Daan Quaars over het volgende: ‘We investeren in de hoofdstructuur van de auto. Deze investeringen in bereikbaarheid zijn in balans met de verblijfskwaliteit in woongebieden. In deze verblijfsgebieden is ruimte en rust.’. Als bewoners aan één van de drukste wegen van Breda juichen wij dat toe als dat ook van toepassing is op onze woonstraten. Een ander aspect uit de inleiding dat ons aanspreekt is dat er gebruik gemaakt gaat worden van de mogelijkheden die de huidige stand van de technologie biedt: ‘Voortschrijdende technologie en digitalisering zijn dé drijvende krachten achter de ontwikkeling van mobiliteit de komende jaren.’. Als vereniging hebben wij in de discussie over de voormalige zuidelijke rondweg vaak technologie genoemd als enabler voor het sturen van verkeersstromen.

U zult begrijpen dat we ons in onze reactie op de mobiliteitsvisie ons vooral richten op de eigen leefomgeving, overigens niet zonder erbij stil te staan dat onze omgeving is ingebed in de Bredase openbare ruimte. Wij beseffen terdege dat onze buurten onderdeel zijn van de stad en zoeken van daaruit naar oplossingen die de belasting van andere buurten of de stad niet verhogen. Wij zijn van mening dat het met de nodige creativiteit en door het gebruik van innovaties mogelijk is onze omgeving te ontlasten zonder nadelige gevolgen voor andere stadsbewoners.

Autoverkeer maakt gebruik van de juiste routes. Hier zijn wij het volledig mee eens. Maar wat dan die juiste routes zijn, daar mag nog wel een gesprek over gevoerd worden. In de visie wordt gesproken over het hiërarchisch wegennet en het trappetje van Monderman. Dit zijn goede uitgangspunten, maar wat opvalt is dat vorig jaar aanpassingen gedaan zijn aan de voormalige zuidelijke rondweg die niet voldoen aan dit  principe. De doorstroming op deze weg is verbeterd met als gevolg dat deze weg makkelijk bruikbaar is om van de ene kant van de stad naar de andere te rijden. De ontlasting van de singels begrijpen wij, maar veel van het verkeer op deze weg had eigenlijk via het snelwegennet moeten rijden, maar door deze weg aantrekkelijker te maken gaat dat uiteraard niet gebeuren.

De kaart laat zien dat het middenstuk van de voormalige zuidelijke rondweg een stedelijke hoofdweg is. De functie van deze weg is de afwikkeling van verkeer tussen de wijken (het zogenoemde bovenwijks verkeer). Het is dus niet de bedoeling dat verkeer van de A16 naar de A58 rijdt en vice versa. De gewenst trajectsnelheid op een stedelijke hoofdweg is volgens de visie 25 to 30 km/u, maar de voormalige zuidelijke rondweg is een 50 km/u weg (waar vaak harder wordt gereden dan 50 km/u). In de visie wordt gesproken over twee stedelijke hoofdwegen waar nog een zware opgave is. Tot onze verbazing staat daar de voormalige zuidelijke rondweg niet bij. Dat is onterecht, want deze weg voldoet niet aan de uitgangspunten van een stedelijke hoofdweg. Als u in lijn met uw eigen visie wilt handelen, dan is deze weg ook een grote opgave.

Ons inziens ontbreekt het in de visie aan mogelijke maatregelen. Door deze niet in uw visie op te nemen wordt de visie een ‘wensdocument’. Graag zouden we een visie zien op de mogelijke maatregelen en een uitwerking waarom bepaalde maatregelen wel of niet geschikt zouden zijn. Als bestuurder wordt u geacht te besturen in plaats van hardop te dromen. U bent in de gelegenheid om maatregelen te nemen en het verkeer te sturen, dit zal niet vanzelf gaan. In onze ogen is de enige opmerking die gaat over daadwerkelijk sturen, de opmerking dat de doorstroming op de A58 verbeterd moet worden. Maar dat is een rijksweg en daar heeft u geen directe invloed op.

Een maatregel die u zou kunnen nemen om af te dwingen dat het middengedeelte van de voormalige zuidelijke rondweg daadwerkelijk als stedelijke hoofdweg wordt gebruikt is bijvoorbeeld het vrachtverkeer vrij maken van dit gedeelte, vrachtverkeer heeft nauwelijks een herkomst en bestemming in een wijk van Breda. Het merendeel komt van buiten Breda en moet verplicht worden om de juiste route (buitenom via de snelweg) te nemen om bij een bewoner of bedrijf in een wijk af te leveren of op te pikken.

Een andere mogelijke maatregel is deze weg alleen voor bestemmingsverkeer gebruiken, er zijn tegenwoordig voldoende betaalbare technische middelen om hierop te handhaven. Verkeer van de A16 en Ritmeesterpark naar de A27 of Breepark/Minervum (en in de omgekeerde richting) zou niet toegestaan moeten worden; dit is geen bestemmingsverkeer!

Een derde maatregel die genomen zou kunnen worden is het verplichten van stadsdistributie. Als stad hebben we de mogelijkheid om zware vrachtwagens te weren, zodat de stadsbewoners alleen nog last hebben van kleine vrachtwagens die de stad bevoorraden. Dit is een maatregel die niet alleen voor de voormalige zuidelijke rondweg ontlastend kan zijn, maar hier heeft de gehele stad profijt van.

Wij zijn ervan overtuigd dat er meer maatregelen te bedenken zijn die de stad en de voormalige zuidelijke rondweg kunnen ontlasten. Dit vraagt durf en hard werken, maar dat is het toch wel waard als u de stad daarmee ook aantrekkelijk maakt voor haar bewoners.

In de mobiliteitsvisie wordt uitgebreid stilgestaan bij verkeersveiligheid, maar wordt niet gesproken over de gezondheidsrisico’s voor de bewoners die langs de drukke verkeersaders wonen. Er wordt in de visie niet gesproken over de normen voor uitstoot en geluidshinder. Deze normen worden in de praktijk al lang niet meer gehaald en zouden volgens recente onderzoeken zelfs nog aanzienlijk scherper moeten worden gesteld. Zonder aandacht voor deze aspecten is de mobiliteitsvisie ons inziens niet compleet.

Een laatste opmerking is dat we in de visie geen enkele visie aantreffen op de grote werkzaamheden die buiten Breda aan de snelwegen plaats gaan vinden. Gezien de omvang van die werkzaamheden en de enorme (nog erger dan we ons kunnen voorstellen) toename van het sluipverkeer, is het zaak dat daar nu al beleid voor wordt ontwikkeld. In het voorjaar zijn er werkzaamheden aan de A58 geweest, die ertoe geleid hebben dat er ’s nachts veel vrachtwagens met een snelheid van 80 km/u over de voormalige zuidelijke rondweg hebben geraasd. Dit heeft veel overlast en gemiste uren slaap gekost. Dit trekt een enorme wissel op de gezondheid van de omwonenden en daar bent u mede-verantwoordelijk voor. Neem nu maatregelen om dat in de toekomst te voorkomen.

 

VVZRBREDA.NL