Omgevingsvisie 2040 gemeente Breda

Omgevingsvisie 2040 gemeente Breda

De volgende tekst is door Lawrence van Woensel namens de vereniging voormalige zuidelijke rondweg uitgesproken tijdens de inspraakavond voor de omgevingsvisie 2040.

Mijnheer De Voorzitter,

Op 12 april 2021 heeft de vereniging haar zienswijze op de Omgevingsvisie Breda 2040 kenbaar gemaakt. Op 22 april jl. is die zienswijze in de raadsvergadering mondeling toegelicht.

Voorzitter, de Omgevingsvisie raakt alle burgers van Breda. Het spreekt dan voor zich dat vroegtijdige participatie van bewoners/belanghebbenden bij het proces van besluitvorming essentieel is. Maar, voorzitter, de bewoners worden juist niet bij de besluitvorming betrokken, worden niet gehoord.

Deze behandeling van de Omgevingsvisie (opgeknipt in meerdere delen en dus niet meer als geheel) mijnheer de Voorzitter ik spreek via u de Raad hier op aan, lijkt meer op een rituele dans, waarbij de uitkomst al vast staat om maar te voldoen aan toekomstige nieuwe wetgeving. Mijn voorstel en verzoek aan de Raad is dan ook om niet hollend over deze Omgevingsvisie te besluiten en de besluiten ten aanzien van de Omgevingsvisie pas na de verkiezingen te nemen. Maak een einde aan deze schijnparticipatie!

Want waar gaat het om, mijnheer de Voorzitter. Het gaat om:

50.000 nieuwe woningen, vele nieuwe bedrijventerreinen vol met bedrijven/dozen, 110.000 nieuwe banen? De economische vitaliteit stijgt. Een ambitieus plan, een plan met lef, maar ook met druk op de stad, het verkeer en de leefbaarheid. Breda wil investeren in de stad, maar investeert niet in klimaat, leefbaarheid. Zo’n ambitieus plan heeft natuurlijk een keerzijde.

  1. Luchtkwaliteit daalt
  2. Geluidshinder stijgt
  3. Licht hinder wordt groter
  4. Broeikaseffect stijgt

Deze keerzijde wordt ook door Breda erkent. Voor deze effecten is een uitdagende visie voor de Noordelijke Rondweg gepresenteerd. Kosten ruim € 600 miljoen. De werkelijke kosten ver boven het miljard.

Voorzitter, het is uitgesloten, het is uitgesloten dat alleen de Noordelijke Rondweg in de omgevingsvisie wordt genoemd. Als het verkeer op de Noordelijke Rondweg toeneemt, dan zal het verkeer over de Zuidelijke Rondweg natuurlijk ook groeien. Wij maken ons grote zorgen over het effect van de Omgevingsvisie op de tweede verkeersader van Breda, de Zuidelijke Rondweg. Bij gelijkblijvend beleid zal er de komende 10-20 jaar een zeer significante verkeergroei van 30% ontstaan.

Feit is echter dat de Zuidelijke Rondweg niet voorkomt (behoudens fietstunnel en uitbreiding bedrijven terreinen). De Zuidelijke Rondweg staat niet op de agenda. Volstrekt ten onrechte.

Uit de Nota van Commentaar over de zienswijze van de Vereniging (8.6) wordt de zienswijze van de vereniging weggewuifd. Er wordt verwezen naar de knip en plak maatregelen die in 2019 hebben plaatsgevonden (stukje extra asfalt en verdere aanpassingen van een paar miljoen Euro) en met die kruimels zou de Zuidelijke Rondweg toekomst bestendig zijn. Natuurlijk niet. Voorzitter als we kijken naar de voorgenomen maatregelen voor de Noordelijke Rondweg, een tunnel van ruim 1 miljard, want deze projecten vallen altijd vele malen duurder uit dan begroot, zegt dat genoeg.

Het plan van een tunnel is de afgelopen jaren (2017-2019) ook ten behoeve van de Zuidelijke Rondweg in de Raad ook aan de orde geweest. Toen werd met hoon verwezen naar de tunnel in Maastricht die maar liefst 200 miljoen had gekost. Feitelijk een schijntje als we kijken naar de plannen met de NRW. Maar wij willen niet zuur overkomen als er cadeautjes worden uitgedeeld.

Het lijkt er op dat alle plannen en oplossingen die wij destijds hadden aangedragen nu bij de NRW in praktijk worden gebracht. Graag gedaan, mijnheer de Voorzitter, maar dan nu ook de tweede verkeersader van Breda, de Zuidelijke Rondweg aanpakken.

Want, mijnheer de Voorzitter, de opmerkingen in de Nota van Commentaar zijn onjuist. Er zou geen ander beleid/aanpassingen ten behoeve van de Zuidelijke Rondweg nodig zijn want het verkeer neemt niet toe. Dat is volstrekt onjuist. Breda geeft juist in de vragen (MER) aan dat verkeerstoename en de overlast een van de grootste risico’s is van het inzetten op maximale groei. Ook is eerder door de gemeente Breda aan Antea (Rapport Zuidelijke Rondweg september 2019) verzocht de gevolgen bij gelijkblijvende groei te onderzoeken. Dat betreft een verkeerstoename van 30% in 2030.

Antea adviseerde in 2019 ten behoeve van de Zuidelijke Rondweg een tunnel vergelijkbaar met de Noordelijke Rondweg of een 2×2- baans weg, een snelweg door de voortuinen van de bewoners van de Zuidelijke Rondweg. Dat is het schrikbeeld / de geest uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De Kankerweg!

Let wel, Antea heeft de ontwikkelingen van Heerbaan, Zaartpark, Rithmeesterpark, woningbouw Langendijk, de werkzaamheden aan de Noordelijke Rondweg en a58 niet eens meegenomen

Voorzitter, het staat onomstotelijk vast dat de Zuidelijke Rondweg te maken krijgt met een enorme verkeerstoename. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners van Breda. Uit de Omgevingsvisie blijkt dat er fors wordt ingezet op economische groei, maar ook dat de leefbaarheid volledig ondergeschikt is. De Zuidelijke Rondweg wordt hiermee het afvoerputje van Breda.

Voorzitter, wij hebben een aantal concrete vragen:

  1. Erkent de Raad dat de besluitvorming ten aanzien van de Omgevingsvisie moet worden uitgesteld, ten einde participatie volledig uit te nutten.
  2. Erkent de Raad dat de Omgevingsvisie gevolgen heeft voor de Zuidelijke Rondweg?
  3. Is de Raad het met de vereniging eens dat naast economische motieven ook maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van verkeer over de Zuidelijke Rondweg ten behoeve van leefbaarheid en gezondheid van de bewoners van Breda?
  4. Is de Raad het met de vereniging eens dat de Zuidelijk Rondweg nooit meer een 2×2-baans weg gaat worden?
  5. Is de Raad het met de vereniging eens dat de bewoners moeten kunnen participeren om gezamenlijk tot een gedragen en duurzame oplossing voor de Zuidelijke Rondweg te komen?
  6. Gaat de Raad ten aanzien van de besluitvorming Omgevingsvisie Breda 2040 uitvoering geven aan het bovenstaande.

Voorzitter, laten we stoppen met schijnparticipatie en laten we samenwerken om tot een duurzame en gedragen oplossing voor de Zuidelijke Rondweg te komen. Dank voor uw aandacht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *