Tussenbalans

Na de raadsvergaderingen van 26 september, 3 oktober en 10 oktober 2019 heeft het bestuur van de Vereniging Voormalige Zuidelijke Rondweg de tussenbalans opgemaakt. Toen in juni 2017 het eerste Breda Bericht op de deurmat viel werden we ruw wakker geschud. Forse verbredingswerkzaamheden aan de voormalige zuidelijke rondweg (VZR) stonden op stapel, waarbij ook door ambtenaren werd aangegeven dat dit de opmaat is naar een 2×2 rijbaan.

Na het bijwonen van de raadsvergadering, waar de wethouder dacht even een beslissing te verkrijgen van de raad voor het verbreden van grote gedeelten van de VZR, is de vereniging opgericht. In die vergadering kreeg de wethouder niet de beslissing die hij had verwacht. Door de grote opkomst van bewoners durfde de raad geen beslissing te nemen. Die eerste slag hebben we gewonnen. Maar twee raadsvergaderingen verder werd er alsnog een besluit genomen om gedeelten van de VZR te verbreden. De winst voor de bewoners zat vooral in, dat na inbreng van de omwonenden de moties die werden aangenomen, waarbij de wethouder werd verplicht onderzoek te doen naar het verkeer en leefbaarheid voor omwonenden.

Ingenieursbureau Antea Group werd ingeschakeld om het onderzoek uit te voeren. De vereniging heeft samen met andere belangengroepen en bewoners meerdere malen met Antea gesproken. Tijdens deze gesprekken liepen de gemoederen regelmatig hoog op, omdat de onderzoekers en ambtenaren te weinig oog hadden voor de leefbaarheid en met name oog hadden voor de doorstroming. Een gesprek met de Wethouder liep op niets uit omdat hij geen oog had voor leefbaarheid, maar met name de economische motieven belangrijk vond. Daarnaast heeft er een intensieve lobby bij de politieke partijen plaatsgevonden. De eerste versie van het conceptrapport (voorjaar 2019) voldeed niet aan de verwachten van ons als omwonenden. Voorstellen die werden gedaan voor verbetering van de leefbaarheid werden als te duur en te complex afgedaan. Omdat er in bijna 2 jaar tijd alleen maar aandacht is geweest voor doorstroming is er door middel van een petitie en een burgersessie op 23 mei 2019 nogmaals om aandacht gevraagd voor de leefbaarheid. Op 26 september jl. aan de raad werd aangeboden aanzienlijk verbeterd was in de ogen van de vereniging. In de raadsvergadering van 26 september hebben we als vereniging wederom spreektijd gekregen en werden we, net als vorige keren, door onze voorzitter Lawrence van Woensel vertegenwoordigd. Op 3 oktober is er een oordeelsvormende sessie geweest waar de gemeenteraad en op 10 oktober jl. is door de gemeenteraad akkoord gegaan met de navolgende maatregelen:

Als vereniging hebben we bereikt dat het uiteindelijke rapport dat door Antea werd opgeleverd alle mogelijke maatregelen bevat die de vereniging heeft aangedragen. De volgende maatregelen worden uitgevoerd/zijn al uitgevoerd:

  1. Vergroenen van de tunnelbak nadrukkelijk uitgevoerd met de intentie een geluidswerende oplossing te bieden;
  2. Verhogen van de haag langs de Franklin Rooseveltlaan nadrukkelijk uitgevoerd met de intentie een geluidswerende oplossing te bieden;
  3. Verbeteren van de overgang van 70 naar 50 km/u bij de kruising met de Diaconesseweg;
  4. Beheersing wachtrijvorming vanaf A27 en A16;
  5. Regelscenario omleidingsroutes rijkswegen aanscherpen als er files ontstaan op de rijkswegen;
  6. Intensieve handhaving van de snelheid;
  7. Kruispunten ZRW-Graaf Hendrik-lll laan aanpassen;
  8. Verbeteren oost-west relaties voor fietsverkeer;
  9. Geluidsreducerend asfalt.

Helaas moeten we constateren dat de maatregel die de omwonenden het meeste zou brengen, namelijk een verbod op vrachtverkeer en/of een milieuzone op de VZR en een geluidswal niet wordt uitgevoerd. De strijd is dus nog niet gestreden! Ongetwijfeld dat deze onderwerpen bij de structuurvisie aan de orde zullen komen. Wel is door alle politieke partijen onderschreven dat een 2×2 baan (zonder ondertunneling) niet aan de orde is.

De vereniging verwacht dat er in de aankomende periode invulling zal worden gegeven aan hetgeen door de gemeenteraad is besloten. Het spreekt voor zich dat wij in contact blijven met de gemeente om invulling te geven aan hetgeen is besloten en aandacht te blijven vragen voor een duurzame oplossing voor de VZR. De mobiliteitsvisie 2030 zal worden aangenomen door de gemeenteraad. Volgens die mobilteitsvisie zal de VZR niet verder worden verbreed in de aankomende 10 jaar. Maar wat volledig ontbreekt is een aanpak voor de periode na 2030. In de onderzoeken van de gemeente wordt geconcludeerd dat de capaciteit van deze weg in 2030 onvoldoende zou zijn, maar er wordt nu geen actie ondernomen om ervoor te zorgen dat er dan een oplossing is die de leefbaarheid van omwonenden niet verder aantast. 

Tot slot, in de gemeenteraad werden wij actief gesteund door: Caspar Rutten (CDA), Patrick Smans (D’66) en Thom Dijkstra (GroenLinks).